Home » File » ประกาศคณะกรรมการประสานและกำกับการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เรื่อง กำหนดวงเงินและรายการค่าใช้จ่ายเป็นเงินรางวัลและค่าตอบแทนในการนำจับและดำเนินคดีกับ ผู้กระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ จากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

ประกาศคณะกรรมการประสานและกำกับการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เรื่อง กำหนดวงเงินและรายการค่าใช้จ่ายเป็นเงินรางวัลและค่าตอบแทนในการนำจับและดำเนินคดีกับ ผู้กระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ จากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์


Download589
StockUnlimited
File Size46.40 KB
Create Dateกรกฎาคม 15, 2016
Download