Home » admin

admin

โครงการฝึกอบรมระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาลของกรมบัญชีกลาง (ระบบ Digital Pension) ผ่าน Facebook Live

279311907_10219980516973454_8078173767304864427_n

กรมบัญชีกลางจัดโครงการฝึกอบรมระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาลของกรมบัญชีกลาง (ระบบ Digital Pe …

Read More »

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฝ่ายอำนวยการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a2-%e0%b8%9c%e0%b8%ad-30-%e0%b8%a1%e0%b8%b5-%e0%b8%84-65_%e0%b9%92%e0%b9%92%e0%b9%90%e0%b9%94%e0%b9%92%e0%b9%96

วันที่ 30 มีนาคม 2565 อบรมความรู้เกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประชุกต์ใช้ในการทำงานของฝ่ายอำนวยก …

Read More »