Home » admin

admin

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาที่ปรึกษาเพื่อการสำรวจสภาพแวดล้อมพื้นที่จุดเสียงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนของพื้นที่เป้าหมายและการทดสอบและประเมินผลการใช้ระบบ ตามกิจกรรมโครงการ “Smart Safety Zone 5G เพื่อการสืบสวนอุบัติเหตุทางถนน” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%8b%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87

Read More »