Home » admin

admin

การอบรม “โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน”

%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%93%e0%b9%92%e0%b9%98_0099

การอบรม “โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน” วันจันทร์ …

Read More »

ระเบียบ ก.ต.ช. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดระบบการบริหาร การปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามฯ

ระเบียบ ก.ต.ช. ปชช มีส่วนร่วม

ดาวน์โหลด  ระเบียบ ก.ต.ช. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดระบบการบริหาร การปฏิบัติงานด้านการป้องกันและป …

Read More »