Home » File

Blog Archives

ประกาศผู้ชนะจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ (วีดีโอ/Infographic/Online media) ตามโครงการ “การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและขยายผลโครงการ สมาร์ท เซฟตี้ โซน เพื่อความมั่นคงปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน”

Read More »

ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง) จ้างเหมาที่ปรึกษาการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการนำระบบ Smart Safety Zone มาใช้ในการควบคุมอาชญากรรมในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อขยายผลสู่การปฏิบัติ ตามโครงการวิจัย “การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและขยายผลโครงการ สมาร์ท เซฟตี้ โซน เพื่อความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ”

Read More »

แผนยุทธศาสตร์กองทุนเพื่อการสืบสวน สอบสวน การป้องกันและปราบปราม การกระทำความผิดทางอาญา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ (แผนระยะยาว) และ แผนปฏิบัติการกองทุนเพื่อการสืบสวน สอบสวน การป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางอาญา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ (แผนปฏิบัติการประจำปี)

Read More »