Home » ประชาสัมพันธ์ (page 2)

ประชาสัมพันธ์

การรับแจ้งคนต่างด้าวเข้าพักอาศัยของผู้ปร­ะกอบการสามารถทำได้ง่ายๆ ทางอินเตอร์เน็ต

ตม.2

การรับแจ้งคนต่างด้าวเข้าพักอาศัยของผู้ปร­ะกอบการสามารถทำได้ง่ายๆ ทางอินเตอร์เน็ต การรับแจ้งคนต่างด้า …

Read More »

มาตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงเทศกาลคริสต์มาส และวันขึ้นปีใหม่ 2559

ปีใหม่ 59

ด้วยความรักและห่วงใยประชาชนจากตำรวจไทยทุกคน  กองแผนงานอาชญากรรม สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ ได้จัดทำมาตร …

Read More »