Home » ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

การอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 รุ่นที่ 50

การอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 รุ่นที่ 50

Read More »

เอกสารประกอบการบรรยาย ” โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินคดีค้ามนุษย์” วันที่ ๕ – ๗ สิงหาคม 2559 “

เอกสารประกอบการบรรยาย

ข้อแนะนำ สั่งการ/กำชับการปฏิบัติ โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินคดีค้ามนุษย์ ตามหนังสือ ศพดส. …

Read More »

กรมคุมประพฤติ จับมือกับ สตช. ร่วมลงนาม MOU ในการจัดให้ผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์ เพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด พร้อมเปิดตัวโครงการ “ประชารัฐร่วมใจป้องกันภัยอาชญากรรม”

S__6119800

วันนี้ (วันพุธที่ ๓๑ ส.ค.๕๙) เวลา ๑๐.๐๐ น. กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดย พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์  เศวตนั …

Read More »

คู่มือประชาชน 2559

ปก คู่มือประชาชน2559

             กองแผนงานอาชญากรรม สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้จัดทำคู่มือประชาชน …

Read More »