Home » ข่าวสาร (page 4)

ข่าวสาร

มาตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงเทศกาลคริสต์มาส และวันขึ้นปีใหม่ 2559

ปีใหม่ 59

ด้วยความรักและห่วงใยประชาชนจากตำรวจไทยทุกคน  กองแผนงานอาชญากรรม สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ ได้จัดทำมาตร …

Read More »