Home » ข่าวสาร

ข่าวสาร

ระเบียบ ก.ต.ช. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดระบบการบริหาร การปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามฯ

ระเบียบ ก.ต.ช. ปชช มีส่วนร่วม

ดาวน์โหลด  ระเบียบ ก.ต.ช. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดระบบการบริหาร การปฏิบัติงานด้านการป้องกันและป …

Read More »

ร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์

1136478

ผู้บังคับการกองแผนงานอาชญากรรมเดินทางไปร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกัน ปร …

Read More »