Home » จัดซื้อจัดจ้าง » ประกาศประกวดราคาซื้อไฟฉายพร้อมอุปกรณ์สำหรับสายตรวจในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อไฟฉายพร้อมอุปกรณ์สำหรับสายตรวจในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)