Home » จัดซื้อจัดจ้าง » ประกาศกองแผนงานอาชญากรรม เรื่อง ประกวดราคาจ้างทำกระเป๋าผ้าดิบเพื่อใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับชุมชนสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศกองแผนงานอาชญากรรม เรื่อง ประกวดราคาจ้างทำกระเป๋าผ้าดิบเพื่อใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับชุมชนสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศกองแผนงานอาชญากรรม เรื่อง ประกวดราคาจ้างทำกระเป๋าผ้าดิบเพื่อใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับชุมชนสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)