Home » จัดซื้อจัดจ้าง (page 8)

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศกองแผนงานอาชญากรรม เรื่อง ประกวดราคาจ้างทำกระเป๋าผ้าดิบเพื่อใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับชุมชนสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%8b%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87

ประกาศกองแผนงานอาชญากรรม เรื่อง ประกวดราคาจ้างทำกระเป๋าผ้าดิบเพื่อใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับช …

Read More »

จัดจ้างทำกระเป๋าผ้าดิบ เพื่อใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับชุมชนสัมพันธ์และงานการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%8b%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87

รายละเอียดของเขตของงาน (Terms of Refference : TOR) ตารางแสดงจำนวนเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและรายละเอี …

Read More »