Home » จัดซื้อจัดจ้าง (page 3)

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างการพัฒนาระบบนำร่อง Smart Safety Zone เพื่อใช้ในการควบคุมอาชญากรรมในเขตพื้นที่ กทม. ตามโครงการวิจัย การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและขยายผลโครงการ สามร์ทเซฟตี้โซน เพื่อความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2

%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%8b%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87

Read More »

กำหนดราคากลาง โครงการจัดจ้างการพัฒนาระบบนำร่อง เพื่อใช้ในการควบคุมอาชญากรรม ในพื้นที่รุงเทพมหานคร ตามโครงการวิจัย “การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และขยายผลโครงการ สมาร์ทเซฟตี้โซน เพื่อความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน”

%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%8b%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87

Read More »

ร่างประกาศประกวดราคาโครงการจัดจ้างการพัฒนาระบบนำร่อง Smart Safety Zone เพื่อใช้ในการควบคุมอาชญากรรมในเขตพื้นที่ กทม. ตาโครงการวิจับ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและขยายผลโครงการ สมาร์ท เซฟตี้ โซน เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%8b%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87

Read More »

ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาโครงการจัดจ้างการพัฒนาระบบนำร่อง Smart Safty Zone เพื่อใช้ในการควบคุมอาชญากรรม ในเขตกรุงเทพมหานคร ตามโครงการวิจัย “การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และขยายผลโครงการ สมาร์ทเซฟตี้โซน เพื่อความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน”

%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%8b%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87

Read More »

ประกาศราคากลางจัดจ้างการพัฒนาระบบนำร่อง Smart Safty Zone เพื่อใช้ในการควบคุมอาชญากรรม ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามโครงการ “การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและขยายผลโครงการ สมาร์ท เซฟตี้ โซต เพื่อความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน”

%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%8b%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87

Read More »

ประกาศราคากลางจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อทำการสำรวจข้อมูลพื้นที่จุดเสี่ยงอาชญากรรม และนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการควบคุมอาชญากรรมในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามโครงการวิจัยการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและขยายผลโครงการ สมาร์ทเซฟตี้โซน เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%8b%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87

Read More »

ประกาศประกวดราคาจ้างการพัฒนาระบบนำร่อง Smart Safety Zone เพื่อใช้ในการควบคุมอาชญากรรม ในเขตพื้นที่ กทม. ตามโครงการวิจัย การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและขยายผลโครงการ สมาร์ทเซฟตี้โซน เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%8b%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87

Read More »