Home » จัดซื้อจัดจ้าง (page 2)

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการวิจัย “การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและขยายผลโครงการ สมาร์ท เซฟตี้ โซน เพื่อความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชนชน” โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง

%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%8b%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87

Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาที่ปรึกษาเพื่อการสำรวจสภาพแวดล้อมพื้นที่จุดเสียงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนของพื้นที่เป้าหมายและการทดสอบและประเมินผลการใช้ระบบ ตามกิจกรรมโครงการ “Smart Safety Zone 5G เพื่อการสืบสวนอุบัติเหตุทางถนน” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%8b%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87

Read More »