Home » กิจกรรม

กิจกรรม

โครงการฝึกอบรมระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาลของกรมบัญชีกลาง (ระบบ Digital Pension) ผ่าน Facebook Live

279311907_10219980516973454_8078173767304864427_n

กรมบัญชีกลางจัดโครงการฝึกอบรมระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาลของกรมบัญชีกลาง (ระบบ Digital Pe …

Read More »

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฝ่ายอำนวยการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a2-%e0%b8%9c%e0%b8%ad-30-%e0%b8%a1%e0%b8%b5-%e0%b8%84-65_%e0%b9%92%e0%b9%92%e0%b9%90%e0%b9%94%e0%b9%92%e0%b9%96

วันที่ 30 มีนาคม 2565 อบรมความรู้เกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประชุกต์ใช้ในการทำงานของฝ่ายอำนวยก …

Read More »

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (การนำเสนอผลงาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

640225-%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%84%e0%b9%82%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b8%a2%e0%b8%b5-%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-2-%e0%b8%a3

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ข้าราชการตำรวจในสังกัด ผอ. ในระดับ ผกก. และตัวแทนผู้เข้าอบรมความรู้ในเรื่อ …

Read More »

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (การใช้งาน Google Data Studio) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

2-2

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ตัวแทนข้าราชการตำรวจสังกัด ผอ. เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อเรื่อง ก …

Read More »

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (การใช้งาน Google Form) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

1

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 ตัวแทนข้าราชการตำรวจในสัง ผอ. เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวการใช้งาน G …

Read More »

การอบรม “โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน”

%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%93%e0%b9%92%e0%b9%98_0099

การอบรม “โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน” วันจันทร์ …

Read More »