Home » กิจกรรม » โครงการฝึกอบรมสัมมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการฝึกอบรมสัมมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พล.ต.ต.ดุสิต สมศักดิ์ ผู้บังคับการกองแผนงานอาชญากรรม กล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมสัมมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ บ้านดิน วังน้ำเขียว จว.นครราชสีมา

%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%a9%e0%b8%90%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%9e%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%87_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90

%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%a9%e0%b8%90%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%9e%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%87_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90

%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%a9%e0%b8%90%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%9e%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%87_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90

8

7

3

2

1

6

10

11

5