Home » ประชาสัมพันธ์ » โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

1442204792

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

กองแผนงานอาชญากรรม ร่วมสนองนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในการสร้างความปรองดองสมสนฉันท์เพื่อให้ประชาชนมีความรัก ความสามัคคีกัน โดยขอเชิญชวนข้าราชการตำรวจและประชาชนเข้าร่วมโครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล 5”  ให้ทุกท่านรับรู้และเข้าใจ นำไปปฏิบัติตามแนวทางของพระพุทธศาสนา

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้่าร่วมโครงได้ที่  >>> https://www.sila5.com/home/index/index