Home » กิจกรรม » โครงการฝึกอบรมระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาลของกรมบัญชีกลาง (ระบบ Digital Pension) ผ่าน Facebook Live

โครงการฝึกอบรมระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาลของกรมบัญชีกลาง (ระบบ Digital Pension) ผ่าน Facebook Live

กรมบัญชีกลางจัดโครงการฝึกอบรมระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาลของกรมบัญชีกลาง (ระบบ Digital Pension) สำหรับผู้ปฏิบัติงานของส่วนราชการผู้ขอในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ผ่านระบบ Facebook Live (https://fb.watch/cHacj-xCUR/) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการผู้ขอให้มีความรู้ ความเข้าใจ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติงานในระบบบำเหน็จบำนาญในการขอรับเงินบำเหน็จบำนาญและเงินในลักษณะเดียวกัน รวมทั้งการเบิกจ่ายเงินได้อย่างถูกต้อง ตามระบบที่พัฒนาขึ้นใหม่ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

278882927_357206816437507_8633520771804038228_n279311907_10219980516973454_8078173767304864427_n 279241360_357206436437545_8251692217204292751_n 279198367_357206369770885_890478240108160245_n