Home » โครงการที่ ตร. กำหนด

โครงการที่ ตร. กำหนด

โครงการที่ ตร. กำหนด มีจำนวน 5 โครงการ ดังนี้

  • โครงการแสวงหาความร่วมมือจากประชาชน เช่น การอบรมสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรม
    การฝึกอบรม รปภ. อาสาสมัคร ตำรวจบ้าน ตำรวจชุมชน เป็นต้น
  • โครงการชุมชนเข้มแข็ง เช่น ชุมชน/หมู่บ้าน ปลอดอาชญากรรม ปลอดยาเสพติด ปลอดอบายมุข  ชุมชน/หมู่บ้าน โรงเรียน มัสยิด สถานประกอบการสีขาวโครงการจัดระเบียบรอบสถานศึกษา  เป็นต้น(อย่างน้อย 2 กิจกรรมตามสภาพพื้นที่) ซึ่งมีแนวทางการจัดทำโครงการ ตามเอกสาร (คก.)
  • โครงการฝากบ้านกับตำรวจ
  • โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพื่อลดอาชญากรรม โดยการแก้ไขจุดล่อแหลม/จุดเสี่ยง ด้วยการติด  ตั้งกล้อง CCTV ไฟฟ้าส่องสว่างและปรับภูมิทัศน์ ฯลฯ
  • โครงการ D.A.R.E.