Home » ประชาสัมพันธ์ » เผยแพร่ละครสั้นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนกับการปฏิบัติ…

เผยแพร่ละครสั้นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนกับการปฏิบัติ…

1354352304

เผยแพร่ละครสั้นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ๗ ขั้นตอน
– ตอนที่ ๑ การค้นหาแกนนำ
– ตอนที่ ๒ การจุดประกายความคิด
– ตอนที่ ๓ การศึกษาพื้นฐานชุมชน
– ตอนที่ ๔ การสนทนาและวิเคราะห์ปัญหา
– ตอนที่ ๕ การตัดสินใจและกำหนดโครงการ
– ตอนที่ ๖ การนำกิจกรรมไปสู่การปฏิบัติ
– ตอนที่ ๗ การติดตามประเมินผล

สัมภาษณ์นักแสดง
๑. สัมภาษณ์ รอง เค้ามูลคดี
๒. สัมภาษณ์ หญิง กัญญาพัชญ์