Home » กิจกรรม » เคารพธงชาติไหว้พระนิรันตราย ภายใน ตร.

เคารพธงชาติไหว้พระนิรันตราย ภายใน ตร.

เมื่อวันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.00 น. ข้าราชการตำรวจกองแผนงานอาชญากรรม สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ ร่วมกันเข้าแถวเคารพธงชาติ บริเวณด้านหน้าอาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

IMG_9695

IMG_9676

IMG_9672

IMG_9687

IMG_9686