Home » หน้าที่ควาามรับผิดชอบ

หน้าที่ควาามรับผิดชอบ

มีหน้าที่ในการ พิจารณาจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันอาชญากรรม  รวมทั้ง การวิเคราะห์และประเมินสถานภาพอาชญากรรม และเสนอแนะแนวทาง  แผน  แผนงานโครงการกับการป้องกัน และแก้ไขปัญหาอาชญากรรม  ดำเนินการเกี่ยวกับการรณรงค์การป้องกันอาชญากรรม การพัฒนาระบบงานตำรวจชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน  มีกลุ่มงานระดับกองกำกับการ ที่ขับเคลื่อนในการทำงานจำนวน ๕ กลุ่มงาน ได้แก่
  1. ฝ่ายอำนวยการ
  2. กลุ่มงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
  3. กลุ่มงานป้องกันอาชญากรรมพิเศษ
  4. กลุ่มงานการมีส่วนร่วมของประชาชน
  5. กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผล