Home » หน่วยงานในสังกัด » กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผล
กองแผนงานอาชญากรรม (วป.ผอ)

กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผล
กองแผนงานอาชญากรรม (วป.ผอ)

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

  1. งานธุรการและงานสารบรรณ
  2. รวบรวมข้อมูล เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติของหน่วยต่างๆ ตามแผนงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม แผนงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษและแผนงานด้านชุมชนสัมพันธ์ ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติสั่งการไปเสนอสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อทราบหรือดำเนินการต่อไปตามความเหมาะสม
  3. ศึกษา วิเคราะห์ และประเมินผลแผนงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม แผนงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ และแผนงานด้านชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ เพื่อนำไปเสนอแนะผู้บังคับบัญชาปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ให้เหมาะสมต่อสถานการณ์ในปัจจุบันตลอดเวลา
  4. รับผิดชอบดำเนินการตามตัวชี้วัดหลักของสำนักงานตำรวจแห่งชาติตามที่ได้รับมอบหมาย
  5. รวบรวมจัดทำรายงานการดำเนินการของกองบังคับการในรอบปี
  6. พิจารณา ให้คำปรึกษา แนะนำ รวมทั้งสนับสนุนให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติเกี่ยวกับการติดตามประเมินผลการปฏิบัติในงานด้านการป้องกันอาชญากรรม
  7. ประสานการปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
  8. งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ติดต่อกลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผล กองแผนงานอาชญากรรม

โทรศัพท์หมายเลข   0 2205 3182
โทรสาร (Fax.)    0 2252 7935