Home » หน่วยงานในสังกัด » กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม กองแผนงานอาชญากรรม (ปป.ผอ)

กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม กองแผนงานอาชญากรรม (ปป.ผอ)

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

  1. งานธุรการและงานสารบรรณ
  2. รวบรวม ศึกษา และประมวลข้อมูล เพื่อเป็นองค์ความรู้และนำไปสู่การกำหนดแผนงาน โครงการและ / หรือ แนวทางการป้องกันอาชญากรรมให้กับหน่วยงานต่างๆ
  3. ประมวลนโยบาย คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และรายงานข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
  4. ดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการวางแผนป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
  5. ติดตามตรวจสอบการดำเนินการตามนโยบาย แผนงาน มาตรการ แนวทางหรือข้อสั่งการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
  6. พัฒนาและส่งเสริมให้มีการจัดระบบที่เป็นมาตรฐานให้การป้องกันอาชญากรรมในระดับชุมชนต่างๆ สถานประกอบการ รวมทั้งการจัดระเบียบสังคมเพื่อป้องกันและควบคุมอาชญากรรม
  7. พิจารณา ให้คำปรึกษา แนะนำ รวมทั้งสนับสนุนหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติเกี่ยวกับระบบและมาตรฐานการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
  8.  ประสานการปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
  9. งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

ติดต่อกลุ่มงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม กองแผนงานอาชญากรรม

โทรศัพท์หมายเลข   0 2205 3171, 0 2205 3176, 0 2205 3178-9
โทรสาร (Fax.)    0 2252 7444