Home » หน่วยงานในสังกัด » กลุ่มงานป้องกันอาชญากรรมพิเศษ (ปพ.ผอ)

กลุ่มงานป้องกันอาชญากรรมพิเศษ (ปพ.ผอ)

กลุ่มงานป้องกันอาชญากรรมพิเศษ กองแผนงานอาชญากรรม

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

  1. งานธุรการและงานสารบรรณ
  2. รวบรวม ศึกษา และประมวลข้อมูล เพื่อเป็นองค์ความรู้และนำไปสู่การกำหนดแผนงาน โครงการและ/หรือแนวทางการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษให้กับหน่วยงานต่างๆ
  3. ประมวลนโยบาย คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และรายงานข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ
  4. ดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการวางแผนงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ
  5. ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินการตามนโยบาย แผนงาน มาตรการ แนวทางหรือข้อสั่งการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ
  6. พัฒนาและส่งเสริมให้มีการจัดระบบที่เป็นมาตรฐานในการป้องกันและควบคุมอาชญากรรมพิเศษ
  7. พิจารณา ให้คำปรึกษา แนะนำ รวมทั้งสนับสนุนให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติเกี่ยวกับระบบและมาตรฐานการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ
  8. ประสานการปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
  9. งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ติดต่อกลุ่มงานป้องกันอาชญากรรมพิเศษ กองแผนงานอาชญากรรม

โทรศัพท์หมายเลข   0 2205 3180, 0 2205 3184
โทรสาร (Fax.)    0 2205 3183