Home » หน่วยงานในสังกัด » กลุ่มงานการมีส่วนร่วมของประชาชน กองแผนงานอาชญากรรม (สร.ผอ)

กลุ่มงานการมีส่วนร่วมของประชาชน กองแผนงานอาชญากรรม (สร.ผอ)

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

  1. งานธุรการและงานสารบรรณ
  2. ส่งเสริมให้การสนับสนุนหน่วยปฏิบัติในการแสวงหาความร่วมมือจากภาครัฐและภาคเอกชนในกิจกรรมตำรวจ เฉพาะงานชุมชน มวลชนสัมพันธ์ ตำรวจชุมชน และอาสาสมัครต่างๆ เพื่อส่งเสริมงานป้องกันและควบคุมอาชญากรรม
  3. ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินการตามนโยบาย แผนงาน มาตรการ แนวทางหรือข้อสั่งการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเกี่ยวกับการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน
  4. ดำเนินการพัฒนา ส่งเสริมหรือกำหนดแผนงาน โครงการ มาตรการ แนวทาง หรือข้อสั่งการต่างๆ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชนองค์กร ในรูปแบบอาสาสมัครต่างๆ เครือข่ายชุมชนในลักษณะแนวร่วม การมีส่วนร่วมขององค์กร และพนักงานรักษาความปลอดภัยเอกชน
  5. พิจารณา ให้คำปรึกษา แนะนำหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน ท้องถิ่นและองค์กรในกิจการตำรวจ
  6. ประสานการปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
  7. งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ติดต่อกลุ่มงานการมีส่วนร่วมของประชาชน กองแผนงานอาชญากรรม

โทรศัพท์หมายเลข   0 2205 3169-70, 0 2205 3172, 0 2205 3174
โทรสาร (Fax.)    0 2205 3173