Home » สัญลักษณ์หน่วยงาน

สัญลักษณ์หน่วยงาน

CCPDLogo

รูปดาวแปดแฉก หมายถึง ข้าราชการตำรวจในหน่วยงานมีความกลมเกลียว มีการปกครอง แบบพ่อปกครองลูก

วงกลมบนดาวแปดแฉก หมายถึง ความสามัคคี ความเป็นหนึ่งอันเดียว

 

ตราโล่เขน หมายถึง เป็นหน่วยงานหนึ่งในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
แผนที่ประเทศไทย หมายถึง เป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านอาชญากรรมของประเทศ

 

ตัวอักษรหน่วยงาน หมายถึง ชื่อหน่วยงาน กองแผนอาชญากรรม สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ