Home » ประชาสัมพันธ์ » สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558

สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558

แผนผังการชุมนุม แบบ 2

 

สามารถดาวน์โหลด (Download) ไฟล์  สรุปสาระสำคัญ  พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 (ด้านล่าง)