Home » จัดซื้อจัดจ้าง » ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการระบบบริการข้อมูลดิจิทัล สํานักงานตํารวจแห่งชาติ (ONE POLICE) ระยะที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการระบบบริการข้อมูลดิจิทัล สํานักงานตํารวจแห่งชาติ (ONE POLICE) ระยะที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)