Home » จัดซื้อจัดจ้าง » ร่างประกาศประกวดราคาโครงการจัดจ้างการพัฒนาระบบนำร่อง Smart Safety Zone เพื่อใช้ในการควบคุมอาชญากรรมในเขตพื้นที่ กทม. ตาโครงการวิจับ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและขยายผลโครงการ สมาร์ท เซฟตี้ โซน เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ร่างประกาศประกวดราคาโครงการจัดจ้างการพัฒนาระบบนำร่อง Smart Safety Zone เพื่อใช้ในการควบคุมอาชญากรรมในเขตพื้นที่ กทม. ตาโครงการวิจับ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและขยายผลโครงการ สมาร์ท เซฟตี้ โซน เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน