Home » จัดซื้อจัดจ้าง » ร่างประกาศประกวดราคาซื้อโครงการัฒนาระบบศูนย์คัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (ดอนเมือง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อโครงการัฒนาระบบศูนย์คัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (ดอนเมือง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)