Home » จัดซื้อจัดจ้าง » ร่างประกาศประกวดราคาซื้อไฟฉายพร้อมอุปกรณ์สำหรับสายตรวจในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อไฟฉายพร้อมอุปกรณ์สำหรับสายตรวจในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)