Home » กิจกรรม » ร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์

ร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์

ผู้บังคับการกองแผนงานอาชญากรรมเดินทางไปร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ในงานวันต่อต้านการค้ามนุษย์ประจำปี 2559 ภายใต้หัวข้อ “ประชารัฐ ร่วมใจ ต้านภัยการค้ามนุษย์” ในวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบร้ฐบาล

1

S__16769068

S__16769069

1136478

1136477