Home » ข่าวสาร » มาตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงเทศกาลคริสต์มาส และวันขึ้นปีใหม่ 2559

มาตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงเทศกาลคริสต์มาส และวันขึ้นปีใหม่ 2559

ด้วยความรักและห่วงใยประชาชนจากตำรวจไทยทุกคน  กองแผนงานอาชญากรรม สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ ได้จัดทำมาตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงเทศกาลคริสต์มาส และวันขึ้นปีใหม่ 2559 มี 10 ข้อปฏิบัติการสำหรับตำรวจ และ 10 ข้อเตือนภัยสำหรับประชาชน ดังนี้

ปีใหม่ 59