Home » ข่าวสาร » ประชุม “โครงการศูนย์ข้อมูล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ”

ประชุม “โครงการศูนย์ข้อมูล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ”

เป้าหมาย 2

พล.ต.อ.วินัย ทองสอง รอง ผบ.ตร. (ปป 3) เป็นประธานในที่ประชุม “โครงการศูนย์ข้อมูล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ” เมื่อวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยโครงการมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพข้อมูลด้านป้องกันปราบปรามและการสืบสวนของหน่วยงานให้เชื่อมโยงกันทั่วประเทศ  และมีวัตถุประสงค์ของโครงการดังนี้

  1. จัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบมีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
  2. สามารถนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ประกอบ การวางแผนเชิงรุกในการป้องกันปราบปรามและการสืบสวน
  3. เป็นเครื่องมือผู้บังคับบัญชาในการขับเคลื่อน และติดตามการปฏิบัติในการป้องกันปราบปราม และลดอาชญากรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  4. สัมฤทธิ์ผลตามแผนปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และตามนโยบายของ ผบ.ตร.

12254

เป้าหมาย