Home » จัดซื้อจัดจ้าง » ประกาศสอบราคา

ประกาศสอบราคา

จัดซื้อจัดจ้าง2

ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 14 รายการ new2_e0

ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 39 รายการ new2_e0

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาผลิตสื่อวีดิทัศน์ฯเกี่ยวกับการพนัน new2_e0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์ฯเกี่ยวกับการพนัน  new2_e0

ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องเสียงกระเป๋าหิ้ว

ประกวดราคาจ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์และเผยแพร่ความรู้และทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพนันฯ 

ประกวดราคาจ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์ฯ (17 ต.ค. 2559)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 30 ก.ย. 2559

ประกวดราคาจ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์ 30 ก.ย. 2559

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ประกาศราคากลาง