Home » จัดซื้อจัดจ้าง » ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อไฟฉายพร้อมอุปกรณ์สำหรับสายตรวจในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2

ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อไฟฉายพร้อมอุปกรณ์สำหรับสายตรวจในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2