Home » จัดซื้อจัดจ้าง » ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างเหมาบริการพัฒนาระบบ Smart Safety Zone 5G เพื่อการสืบสวนอุบัติเหตุทางถนน (Smart Safety Zone 5G for Road Accident Investigation) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างเหมาบริการพัฒนาระบบ Smart Safety Zone 5G เพื่อการสืบสวนอุบัติเหตุทางถนน (Smart Safety Zone 5G for Road Accident Investigation) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2