Home » จัดซื้อจัดจ้าง » ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง) จ้างเหมาที่ปรึกษาการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการนำระบบ Smart Safety Zone มาใช้ในการควบคุมอาชญากรรมในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อขยายผลสู่การปฏิบัติ ตามโครงการวิจัย “การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและขยายผลโครงการ สมาร์ท เซฟตี้ โซน เพื่อความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ”

ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง) จ้างเหมาที่ปรึกษาการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการนำระบบ Smart Safety Zone มาใช้ในการควบคุมอาชญากรรมในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อขยายผลสู่การปฏิบัติ ตามโครงการวิจัย “การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและขยายผลโครงการ สมาร์ท เซฟตี้ โซน เพื่อความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ”

9