Home » จัดซื้อจัดจ้าง » ประกาศราคากลางจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อทำการสำรวจข้อมูลพื้นที่จุดเสี่ยงอาชญากรรม และนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการควบคุมอาชญากรรมในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามโครงการวิจัยการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและขยายผลโครงการ สมาร์ทเซฟตี้โซน เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ประกาศราคากลางจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อทำการสำรวจข้อมูลพื้นที่จุดเสี่ยงอาชญากรรม และนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการควบคุมอาชญากรรมในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามโครงการวิจัยการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและขยายผลโครงการ สมาร์ทเซฟตี้โซน เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน