Home » จัดซื้อจัดจ้าง » ประกาศราคากลางจัดจ้างการพัฒนาระบบนำร่อง Smart Safty Zone เพื่อใช้ในการควบคุมอาชญากรรม ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามโครงการ “การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและขยายผลโครงการ สมาร์ท เซฟตี้ โซต เพื่อความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน”

ประกาศราคากลางจัดจ้างการพัฒนาระบบนำร่อง Smart Safty Zone เพื่อใช้ในการควบคุมอาชญากรรม ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามโครงการ “การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและขยายผลโครงการ สมาร์ท เซฟตี้ โซต เพื่อความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน”