Home » จัดซื้อจัดจ้าง » ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อไฟฉายพร้อมอุปกรณ์สำหรับสายตรวจในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อไฟฉายพร้อมอุปกรณ์สำหรับสายตรวจในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)