Home » จัดซื้อจัดจ้าง » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาที่ปรึกษาการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการนำระบบ Smart Safety Zone มาใช้ในการควบคุมอาชญากรรมในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อขยายผลสู่การปฏิบัติตามโครงการวิจัย “การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและขยายผลโครงการ สมาร์ท เซฟตี้ โซนเพื่อความมั่นคงปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาที่ปรึกษาการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการนำระบบ Smart Safety Zone มาใช้ในการควบคุมอาชญากรรมในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อขยายผลสู่การปฏิบัติตามโครงการวิจัย “การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและขยายผลโครงการ สมาร์ท เซฟตี้ โซนเพื่อความมั่นคงปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง