Home » จัดซื้อจัดจ้าง » ประกาศผู้ชนะการจ้างโครงการจ้างการพัมนาระบบนำร่อง Smart Safety Zone เพื่อใช้ในการควบคุมอาชญากรรม ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามโครงการวิจัยการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและขยายผลโครงการ สมาร์ท เซฟตี้ โซน เพื่อความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ครั้งที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศผู้ชนะการจ้างโครงการจ้างการพัมนาระบบนำร่อง Smart Safety Zone เพื่อใช้ในการควบคุมอาชญากรรม ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามโครงการวิจัยการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและขยายผลโครงการ สมาร์ท เซฟตี้ โซน เพื่อความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ครั้งที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์