Home » จัดซื้อจัดจ้าง » ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อไฟฉายพร้อมอุปกรณ์สำหรับสายตรวจในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อไฟฉายพร้อมอุปกรณ์สำหรับสายตรวจในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)