Home » จัดซื้อจัดจ้าง » ประกวดราคาจ้างการพัฒนาระบบนำร่อง Smart Safety Zone เพื่อใช้ในการควบคุมอาชญากรรมในเขตพื้นที่ กทม. ตามโครงการวิจัย การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและขยายผลโครงการ สามร์ทเซฟตี้โซน เพื่อความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2

ประกวดราคาจ้างการพัฒนาระบบนำร่อง Smart Safety Zone เพื่อใช้ในการควบคุมอาชญากรรมในเขตพื้นที่ กทม. ตามโครงการวิจัย การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและขยายผลโครงการ สามร์ทเซฟตี้โซน เพื่อความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2