Home » จัดซื้อจัดจ้าง » ประกาศประกวดราคาจัดจ้างการพัฒนาระบบนำร่อง Smart Safety Zone เพื่อใช้ในการควบคุมอาชญากรรมในพื้นที่ กทม. ภายใต้โครงการวิจัย เรื่อง โครงการวิจัย สมาร์ทเซฟตี้ โซน เพื่อความมั่นคงปลอดภายในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจัดจ้างการพัฒนาระบบนำร่อง Smart Safety Zone เพื่อใช้ในการควบคุมอาชญากรรมในพื้นที่ กทม. ภายใต้โครงการวิจัย เรื่อง โครงการวิจัย สมาร์ทเซฟตี้ โซน เพื่อความมั่นคงปลอดภายในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)