Home » ประชาสัมพันธ์ » คู่มือประชาชน 2559

คู่มือประชาชน 2559

             กองแผนงานอาชญากรรม สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้จัดทำคู่มือประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจในการถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมถึงความรู้ในการป้องกันอาชญากรรม การไปติดต่อสถานีตำรวจในกรณีต่างๆ สิทธิที่ประชาชนพึงมีเมื่อตกเป็นผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายใหม่ที่ควรรู้ในสถานการณ์ปัจจุบัน และในปี 2559 กองแผนงานอาชญากรรมได้ดำเนินการปรับปรุงคู่มือประชาชน (ใหม่) โดยมีการเพิ่มเติมเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอาชญากรรมโดยใช้ทฤษฎีสามเหลี่ยมอาชญากรรม ซึ่งเป็นการบูรณาการหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ตำรวจ และภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมกันในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม ทำให้สังคมสงบสุข ปลอดภัย ประชาชนมีความสุขมากขึ้น และมีการปรับปรุงเนื้อหาในส่วนการประกันตัวผู้ต้องหาเกี่ยวกับการใช้บุคคลเป็นประกันหรือหลักประกันในการปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นสอบสวน และมาตรการเข้มงวดเกี่ยวในการแจ้งที่พักของชาวต่างชาติ ตามคำสั่ง กระทรวงมหาดไทย ที่ 1/2558 เรื่องการไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 20 มีนาคม 2559 ในส่วนของรายละเอียดเนื้อหาสามารถ Download ได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้

คู่มือประชาชน 2559

ปก คู่มือประชาชน2559