Home » กิจกรรม » กิจกรรมสงกรานต์ ประจำปี 2566

กิจกรรมสงกรานต์ ประจำปี 2566

วันที่ 11 เมษายน 2566 ผอ. ร่วมสืบสานประเพณีสงกราตน์ด้วยการจัดกิจกรรม “สงกรานต์ ล้านนา ปี 66” ประกอบด้วยกิจกรรมสรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวผู้บังคับบัญชา เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บังคับบัญชาและข้าราชการตำรวจในสังกัด

s__24559677

s__24559958

line_album_%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8-%e0%b8%aa%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b9%8c-%e0%b8%9c%e0%b8%ad-2023_230411