Home » ประชาสัมพันธ์ » การรับแจ้งคนต่างด้าวเข้าพักอาศัยของผู้ปร­ะกอบการสามารถทำได้ง่ายๆ ทางอินเตอร์เน็ต

การรับแจ้งคนต่างด้าวเข้าพักอาศัยของผู้ปร­ะกอบการสามารถทำได้ง่ายๆ ทางอินเตอร์เน็ต

การรับแจ้งคนต่างด้าวเข้าพักอาศัยของผู้ปร­ะกอบการสามารถทำได้ง่ายๆ ทางอินเตอร์เน็ต

  • การรับแจ้งคนต่างด้าวเข้าพักอาศัยของผู้ปร­ะกอบการตาม มาตรา 38 และ มาตรา 77 แห่ง พ.ร.บ.ตรวจคนเข้าเมือง 2522
    • มาตรา 38: เจ้าบ้าน เจ้าของบ้านหรือผู้ครอบครองเคหสถาน หรือผู้จัดการโรงแรม ซึ่งรับคนต่างด้าว ซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็น­การชั่วคราวเข้าพักอาศัย จะต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ที่ทำการตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งตั้งอยู่ในท้องที่ที่บ้าน เคหสถาน หรือโรงแรมนั้นตั้งอยู่ ภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่เวลาที่คนต่างด้าวเข้าพักอาศัย ถ้าท้องที่ใดไม่มีทีี่ทำการตรวจคนเข้าเมือ­งตั้งอยู่ ให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่พนักงานตำรวจ ณ สถานีท้องที่นั้น ในกรณีที่บ้าน เคหสถาน หรือโรงแรมที่คนต่างด้าวพักอาศัยตามวรรคหนึ่ง   ตั้งอยู่ในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร ให้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ กองตรวจคนเข้าเมือง การแจ้งตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีกำหนด
    • มาตรา 77: ผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม มาตรา 38 ต้องระวางโทษไม่เกินสองพันบาท แต่ถ้าผู้นั้นเป็นผู้จัดการโรงแรมต้องระวา­งโทษปรับตั้งแต่สองพันถึงหนึ่งหมื่นบาท