Home » วีดีโอ

วีดีโอ

การรับแจ้งคนต่างด้าวเข้าพักอาศัยของผู้ปร­ะกอบการสามารถทำได้ง่ายๆ ทางอินเตอร์เน็ต

ตม.2

การรับแจ้งคนต่างด้าวเข้าพักอาศัยของผู้ปร­ะกอบการสามารถทำได้ง่ายๆ ทางอินเตอร์เน็ต การรับแจ้งคนต่างด้า …

Read More »

การแจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าวตาม ม.38 พรบ.คนเข้าเมือง2522 (กฎหมายที่ใครหลายคนไม่รู้จัก)

ตม.

โครงการประชาสัมพันธ์แจ้งที่พักอาศัยคนต่างด้าว ตามมาตรา 38 (พรบ.คนเข้าเมือง 2522) ด้วยการ์ตูน Animati …

Read More »