Home » กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา

กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองประกาศสืบจับและอัตราเงินสินบนของ ตร.

ประกาศสืบจับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2561 new2_e0

ประกาศสืบจับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2562 กรณีเป็นคดีสำคัญและเหตุผลความจำเป็นเร่งด่วน คณะอนุกรรมการฯ เห็นชอบเมื่อ 12 ต.ค.2561 new2_e0

เอกสารการเบิกเงินสินบนตามประกาศสืบจับฯ ปีงบประมาณ 2562 กรณีเป็นคดีสำคัญและเหตุผลความจำเป็นเร่งด่วน

  1. แบบใบรับแจ้งความ (สบ.1) กรณีเร่งด่วน
  2. แบบขอรับเงินสินบน (สบ.2) กรณีเร่งด่วน
  3. หนังสือมอบฉันทะ (สบ.3) กรณีเร่งด่วน
  4. แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร (สบ.4) กรณีเร่งด่วน
  5. หนังสือขอรับเงินสินบน (สบ.5) กรณีเร่งด่วน

เอกสารการเบิกเงินสินบนตามประกาศสืบจับและอัตราเงินสิบนของ ตร.

  1. แบบใบรับแจ้งความ (สบ.1)
  2. แบบขอรับเงินสินบน (สบ.2)
  3. หนังสือมอบฉันทะ (สบ.3)
  4. แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร (สบ.4)
  5. หนังสือขอรับเงินสินบน (สบ.5)

 แนวทางการปฏิบัติในการเสนอ-ขอรับเงินสินบนประกาศสืบจับ  

คณะอนุกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และกำกับ ดูแลการประเมินผลการดำเนินงานด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี 2561  (รอบ 12 เดือน)

การรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี 2561  (รอบ 6 เดือน)