Home » กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา

กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองประกาศสืบจับและอัตราเงินสินบนของ ตร.

 1. แบบใบรับแจ้งความ (สบ.1) กรณีเร่งด่วน
 2. แบบขอรับเงินสินบน (สบ.2) กรณีเร่งด่วน
 3. หนังสือมอบฉันทะ (สบ.3) กรณีเร่งด่วน
 4. แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร (สบ.4) กรณีเร่งด่วน
 5. หนังสือขอรับเงินสินบน (สบ.5) กรณีเร่งด่วน
 • เอกสารการเบิกเงินสินบนตามประกาศสืบจับและอัตราเงินสิบนของ ตร.
 1. แบบใบรับแจ้งความ (สบ.1)
 2. แบบขอรับเงินสินบน (สบ.2)
 3. หนังสือมอบฉันทะ (สบ.3)
 4. แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร (สบ.4)
 5. หนังสือขอรับเงินสินบน (สบ.5)

คณะอนุกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และกำกับ ดูแลการประเมินผลการดำเนินงานด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ปี 60-64/การจัดทำร่างแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563

การรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี 2562  (รอบ 6 เดือน)

การรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี 2561  (รอบ 12 เดือน)

การรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี 2561  (รอบ 6 เดือน)